• TÁM KIẾN THỨC CHỦ ĐẠO - KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG

  Chứng nhận hữu cơ châu Âu (EU)

  Về chứng nhận hữu cơ Châu Âu

  Tại Châu Âu (EU) việc sản xuất, dán nhãn và kiểm soát hữu cơ đã được quy định ở cấp độ Châu Âu từ năm 1991. Trải qua những cải tiến sửa đổi, ngày nay, các yêu cầu của EU đối với sản xuất hữu cơ được đặt ra bởi Quy định (EC) số 834/2007 xác định mục đích, mục tiêu và nguyên tắc của các chất hữu cơ. Hai văn bản thực thi (số 889/2008 và số 1235/2008) quy định chi tiết các quy tắc sản xuất, ghi nhãn, kiểm soát và nhập khẩu hữu cơ. Tất cả các sản phẩm được dán nhãn là hữu cơ và được bán ở EU phải được sản xuất theo các quy định này.

  Theo đó, quy định EC 889/2008 của Ủy ban Liên minh Châu Âu, được áp dụng riêng cho các mặt hàng nông sản hữu cơ tiêu thụ tại châu Âu. Cùng với NOP (chứng nhận hữu cơ của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ), EU được xem là các tiêu chuẩn hữu cơ mạnh nhất của thị trường Mỹ và châu Âu hiện nay. Các khái niệm, nội quy và các điều khoản liên quan tới chứng nhận hữu cơ châu Âu (EU) sẽ được đề cập và giải thích trong bài viết này.

  Ủy ban Châu Âu (EU) liên tục cập nhật các quy định thực hiện. Đối với sản xuất, các cập nhật quan trọng đối với các quy tắc thực hiện được ban hành cho đến nay liên quan đến nấm men hữu cơ (Số 1254/2008), nuôi trồng thủy sản hữu cơ (Số 710/2009) và rượu hữu cơ (Số 203/2012). Khi nói đến các quy tắc nhập khẩu, thỏa thuận về sự tương đương giữa các tiêu chuẩn hữu cơ của EU và Hoa Kỳ (số 126/2012) là quan trọng nhất.

  Biểu tượng (Logo) và nhận diện

  Logo hữu cơ Châu Âu

  Logo này đã ra đời từ năm 2010. Kể từ đó, nông nghiệp hữu cơ đã trở nên nổi bật hơn ở châu Âu và thực phẩm hữu cơ phổ biến hơn trên bàn ăn của chúng tôi. Đến nay biểu lượng này đã trở lên quen thuộc với người sản xuất và tiêu thụ nông thực phẩm hữu cơ tại Châu Âu nói riêng và nhiều nước trên thế giới nói chung. 

  Danh mục tiêu chuẩn, nội quy và các văn bản pháp lý quy định liên quan

  - Tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EU) 2018/848: Đây là bộ tiêu chuẩn hữu cơ mới nhất thay thế bộ tiêu chuẩn (EC) 834/07 đã được công bố vào tháng 6 năm 2018. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

  - Tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EC) 834/2007: Đây là bộ tiêu chuẩn hữu cơ hiện hành của Châu Âu và sẽ hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

  - Nội quy của liên minh Châu Âu - (EC) No 889/2008: Tài liệu này được xem như một tài liệu (Thông tư) hướng dẫn các quy tắc chi tiết để thực hiện Tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EU) 834/2007, về vấn đề sản xuất, dán nhãn và kiểm soát hữu cơ.

  - Nội quy của liên minh Châu Âu - (EC) 1235/2008: Tài liệu này được xem như một tài liệu (Thông tư) hướng dẫn các quy tắc chi tiết để thực hiện Tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EU) 834/2007, về các thủ tục nhập khẩu hữu cơ từ nước thứ ba.

  Tóm tắt nội quy

  • Những quy định liên quan tới trồng trọt

  Quản lý đất đai và phân bón: Chi tiết tại Phụ lục I Thông tư (EC) sô 889/2008

  Quản lý dịch hại: Chi tiết tại Phụ lục II Thông tư (EC) sô 889/2008

  Phụ gia cho phép sử dụng trong các chất bảo vệ thực vật: Chi tiết xem Phụ lục của Điều khoản thực thi (EU) Số 540/2011

  Sinh vật biến đổi gen: Chi tiết theo quy định tại Điều 11 Tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu (EU) 2018/848. Hoặc tham khảo bài "Quy định giống biến đổi gen (GMO) trong canh tác hữu cơ".

  • Quy định liên quan tới bảo quản và chế biến

  Chương 3 Phần II của Thông tư (EC) sô 889/2008 có ba điều khoản quy định: Theo đó, Điều 26 - quy định về các điều khoản liên quan tới vấn đề bảo quản và chế biến nông thực phẩm hữu cơ; Điều 27 - đề cập rõ quy định việc sử dụng các sản phẩm cụ thể và các chất sử dụng trong chế biến thực phẩm hữu cơ; Điều 28 - Sử dụng một số thành phần phi hữu cơ có nguồn gốc nông nghiệp trong chế biến thực phẩm; và Điều 29 - Cho phép các thành phần thực phẩm không phải là thực phẩm hữu cơ có nguồn gốc nông nghiệp bởi quốc gia thành viên.

  Điều 30-35, Chương 4 Phần II của Thông tư hướng dẫn cách thu gom sản phẩm, đóng gói, bảo quản và vận chuyển đến đơn vị chế biến.

  Điểm  A và Điểm B, Phụ lục VIII Thông tư (EC) sô 889/2008 — đề cập tới phụ gia thực phẩm hữu cơ

  • Quy định về chuyển đổi: Tham khảo Điều 36-37 Chương 5 Phần II Thông tư (EC) sô 889/2008
  • Quy định về sản xuất song song: Điều 40 Chương 5 Phần II Thông tư (EC) sô 889/2008 
  • Quy định về giống hữu cơ: Điều 45 Chương 5 Phần II Thông tư (EC) sô 889/2008
  • Quy định về dán nhãn:

  Điều 57-58 Chương 1 và Điều 62 Chương 3 Phần III Thông tư (EC) sô 889/2008 quy định về điều kiện sử dụng logo và mã số chứng nhậu hữu cơ Châu Âu.

  Nguyễn Văn Quyền (Th.S N.N.H.C)

  Tổng hợp và biên dịch

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU